Welkom bij BSO De Bengel BSO Amsterdam De Baarsjes Welkom bij BSO De Bengel BSO Amsterdam De Baarsjes Welkom bij BSO De Bengel BSO Amsterdam De Baarsjes

Klachtenregeling

Klachten

U maakt als ouder/verzorger gebruik van BSO De Bengel.  Onze medewerk(st)ers doen hun uiterste best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerk(st)ers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen

Bij de behandeling van klachten kunnen we onderscheid maken tussen de volgende twee procedures:

A: Interne klachten procedure van BSO De Bengel

B: Externe klachten procedure van BSO De Bengel voor ouders en oudercommissie

A: Interne Klachten Procedure voor ouders/verzorgers

Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector zijn wij als organisatie gehouden een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. De klacht kan zowel binnen de organisatie evenals via de klachtcommissie gelijktijdig behandelt worden U kunt dus zowel gelijktijdig de interne klachtenprocedure volgen als de klacht indienen bij De Geschillencommissie. (http://www.degeschillencommissie.nl/)

Natuurlijk hebben wij het liefst dat u de klacht eerst intern oplost voordat u zich meldt bij de Geschillencommissie. Vaak scheelt dit tijd, en een ander voordeel van de klachtenprocedure is dat de klacht mondeling toegelicht en opgelost kan worden. Wij hopen dan ook dat u zoveel vertrouwen heeft in BSO De Bengel dat wij er samen uit komen. Het betreft natuurlijk vaak zaken die gaan over de dagelijkse gang van zaken binnen onze buitenschoolse opvang.

Klachten kunnen gaan over onder andere de volgende onderwerpen:

– klachten over de omgang met ouder/kind
– klachten over de verzorging van uw kind
– klachten over het aanbod en/of pedagogisch handelen
– klachten over het niet nakomen van afspraken
– klachten over de diensten van het locatiemanagement

Als u mondeling of schriftelijke een klacht indient bij de geschillencommissie, geeft u dan aan:

– wat de reden van de klacht is
– waarover of over wie u een klacht wilt indienen
– wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht
– wat al gedaan is om tot een oplossing te komen

Klachten procedure binnen BSO De Bengel (stap voor stap):

1: U richt zich met u klacht tot de betrokken medewerk(st)er. Bijvoorbeeld de groepsleidster of de bureaumedewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht met u op te lossen.

2: Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie, dan richt u zich tot de manager van de locatie. Deze probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen.

Bij het mondeling indienen van een klacht wordt u verteld wat er gedaan wordt om de klachten te behandelen en hoeveel tijd er nodig is om de klacht in behandeling te nemen.

Bij een schriftelijke klacht ontvangt de klager binnen vijf werkdagen een ontvangst bevestiging, waar tevens in vermeld staat wat er gedaan wordt om de klacht te behandelen en binnen welke termijn de klacht afgehandeld is.

-BSO de Bengel verstrekt de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de  klacht

-BSO De Bengel zal in het oordeel een concrete termijn stellen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd

– Is er voor de behandeling van de klacht informatie nodig, dan zal in het onderzoek naar deze informatie gebruik gemaakt worden van hoor en wederhoor

– Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld

– Binnen een maand is de klacht afgehandeld

B: externe klachten procedure

U kunt uw klacht  indienen bij De Geschillencommissie waar onze organisatie bij is aangesloten. U kunt dit doen op http://www.degeschillencommissie.nl/.

Voor het reglement verwijzen wij u naar de website van de geschillencommissie. http://www.degeschillencommissie.nl/

Nieuws